SK CZ HU HR EN

Poslovni uvjeti

OPĆE ODREDBE I DEFINIRANJE POJMOVA

 1. Opći trgovački uvjeti poslovanja (dalje u tekstu samo uvjeti) određuju prava i dužnosti poduzetnilkog subjekta Japitex s.r.o., sa sjedištem Podháj 14, 974 05, Banská Bystrica IČO: 36034827, IČ DPH: SK2020087564 zapisanog u OR Opčinskog suda BB Odjeljak: Sro, Uložak br.: 5801/S, (nadalje samo Prodavatelj) i kupca (dalje u tekstu samo Kupac) kod kupovine robe ponuđene od strane Prodavatelja posredništvom E-trgovine na internet stranici Prodavatelja www.japitex.hr (dalje u tekstu samo japitex.hr) te su neodjeljivi dio kupoprodajnog ugovora zaključenog između Kupca i Prodavatelja na daljinu  posredništvom E-trgovine na internetu (dalje u tekstu samo kao Kupoprodajni ugovor). (Prodavatelj i Kupac zajedno dalje u tekstu samo kao Ugovorne strane).

 2. Uvjeti su važeći za kupovinu robe naručene putem elektroničke trgovine (dalje u tekstu samo E-trgovina) na japitex.hr

 3. Uvjeti postaju važeći danom objave na stranici japitex.hr

 4. Svi odnosi između Kupca i Prodavatelja, koji nisu definirani ovim općim trgovačkim uvjetima, se vode prema odredbama Građanskog zakona, br. 22/2004 elektroničkoj trgovini te izmjenama i dopunama zakona br. 128/2002. o državnoj kontroli internog tržišta u predmetu zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama nekih zakona prema zakonu br. 284/2002. kako je izmijenjeno i Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje putem pošiljki.

 5. Prava Kupca u odnosu s Prodavateljem koje proizlaze iz zakona br. 250/2007 o zaštiti potrošača i o izmjeni zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Zb. o prestupcima te iz kasnijih propisa i zakona br.102/2014 o zaštiti potrošača pri prodaji robe i pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija trgovine, ostaju ovim Uvjetima nepromijenjeni.

 6. Pod pojmom Kupac se podrazumijeva fizička osoba registrirana u sustavu, ili pravna osoba, koja elektroničkim putem naruči robu posredništvom E-trgovine na japitex.hr

 7. Elektroničkom narudžbom se podrazumijeva poslani elektronički formular, koji sadrži podatke o Kupcu, spisak naručene robe iz ponude E-trgovine na japitex.hr te ukupna cijena robe, obrađen od strane sustava E-trgovine.

 8. Pod pojmom roba se podrazumijevaju svi proizvodi navedeni u važećem cjeniku Prodavatelja na japitex.hr

 9. Cijeli sadržaj stranice je zaštićen autorskim pravima. Korisnici ne smiju mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, dodjeljivati dozvole, stvarati izvedenice proizvoda ili koristiti bilo kakav sadržaj Stranice u komercijalnu ili javnu svrhu bez suglasnosti generalnog direktora tvrtke Japitex s.r.o.

 10. Kontaktni podaci Prodavatelja za Kupce:

Ing. Peter Hudec

Tel.: +421 908 815 654

Adresa E-pošte: eshop@japitex.hr

NARUDŽBA

 1. Uvjet za valjanost elektroničke narudžbe su istinito i potpuno ispunjenje svih registracijskih formulara.

 2. Prodavatelj ne odgovara za eventualno kašnjenje pošiljke ni za eventualnu štetu, koja je prouzročena neispunjavanjem kompletnih i istinitih podataka od strane Kupca. Prodavatelj također ne odgovara za štetu, koja je prouzročena Kupcu time što je Kupac zaboravio pristupnu zaporku i/ili je pristupna zaporka Kupca završila u rukama neodgovarajućih osoba, bez prouzročenja od strane Prodavatelja.

 3. Primljena elektronička narudžba se smatra Kupoprodajnim ugovorom te je obvezna.

 4. Prodavatelj je obvezan potvrditi porukom putem e-pošte (na adresu e-pošte navedenu od strane Kupca u elektroničkoj narudžbi) eventualno telefonski, sadržaj elektroničke narudžbe Kupca i to nakon primitka od strane Prodavatelja, bez odlaganja, u protivnom se smatra da nije ni došlo do sklapanja Kupoprodajnog ugovora između Ugovorenih strana. Kupac je dužan prekontrolirati sadržaj elektroničke narudžbe navedene u e-pošti od strane Prodavatelja. U slučaju pronalaska nejednakosti vezanih za sadržaj elektroničke narudžbe, potvrđene od strane Prodavatelja, je Kupac obvezan o tome obavijestiti Prodavatelja putem e-pošte na adresu eshop@japitex.hr

 5. Za ključne detalje elektroničke narudžbe se smatraju:

Identifikacija Kupca, t.j. trgovački naziv ili ime i prezime, sjedište/adresa prebivališta, kontakt (telefonski broj i adresa e-pošte) a u slučaju poduzetnika i OIB, Porezni broj;

Opis i naziv naručene robe prema katalogu;

Količina naručene robe;

Adresa dostave (ako ovaj podatak ne bude posebno naveden, smatra se da roba treba biti dostavljena na adresu sjedišta/prebivališta Kupca);

 1. Ako narudžba ne bude sadržavala detalje iz prethodnog članka, smatrati će se nepotpunom. Prodavatelj će u takvom slučaju pokušati kontaktirati Kupca te ga pozvati da odstrani nedostatke u svojoj elektroničkoj narudžbi, te njenu dopunu ili objašnjenje detalja. U trenutku izvršenja dostave objašnjenja detalja ili dopune elektroničke narudžbe Prodavatelju se elektronička narudžba smatra potpunom.

 2. Nakon slanja narudžbe će Vaša narudžba biti obrađena a na Vašu adresu e-pošte će biti dostavljena potvrda o primitku narudžbe od strane Prodavatelja. Na navedenu adresu e-pošte će Vam u slučaju potrebe biti poslane sve daljnje informacije vezano za Vašu narudžbu.

STORNO NARUDŽBE

 1. Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu u slučaju da zbog nestanka zaliha robe, ili nedostupnosti robe nije u stanju dostaviti robu kupcu u roku navedenom u trgovačkim uvjetima, ili po cijeni koja je navedena u E-trgovini, ukoliko se s kupcem ne dogovori na slanju zamjenske robe. O stornu narudžbe će kupac biti informiran telefonski ili putem e-pošte.

 2. V slučaju, da je Kupac već platio dio, ili cjelokupnu sumu kupovne cijene, ta suma će mu biti poslana natrag na njegov račun u roku od 14 kalendarnih dana.

KORISNIČKI UGOVORI I ODSTUPANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Formular za odstupanje od ugovora

 1. Ako prodavatelj ne može ispuniti svoje dužnosti koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora iz razloga isteka zaliha, nedostupnosti robe, ili ako proizvođač, uvoznik ili je proizvođač robe dogovorene u kupoprodajnom ugovoru prekinuo proizvodnju iste, te time napravio ozbiljne promjene, koje su onemogućili realizaciju dužnosti prodavatelja, koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora, ili zbog više sile, kad se unatoč uloženom trudu koje je moguće od njega potraživati, nije sposoban  dostaviti robu kupcu u roku određenom ovim trgovačkim uvjetima ili po cijeni, koja je navedena u narudžbi, prodavatelj je obvezano tome odmah obavijestiti kupca, te je ujedno dužan ponuditi kupcu adekvatnu zamjenu ili mogućnost odstupanja od kupoprodajnog ugovora (stornirati narudžbu). U slučaju da kupac odstupi od kupoprodajnog ugovora iz razloga navedenih u ovoj točki reklamacijskih i trgovačkih uvjeta, prodavatelj mora kupcu vratiti plaćenu sumu za robu, dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru i to u roku od 14 dana od primitka izjave o odstupanju od ugovora, bankovnom transakcijom na račun, koji je naveo kupac. 

 2. Kupac ima pravo odstupiti od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u skladu s ust. § 7 i sl. Zakonom br.102/2014 Z.z. o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu (dalje u tekstu samo kao Zakon o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu) u roku od 14 dana od preuzeća robe, eventualno od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge ili ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji nije na prijenosnom mediju, ako je prodavatelj na vrijeme i u potpunosti ispunio informacijske obveze prema ust. § 3 Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

 3. Kupac ima pravo u okviru roka nakon preuzeća robu raspakirati i isprobati na način koji je uobičajen pri kupovini u klasičnoj kamenoj trgovini, i to u to v opsegu koji je potreban za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe.

 4. Rok za odstupanje od ugovora počinje isticati onog dana, kada kupac, ili kupcem određena treća osoba s iznimkom dostavljača, preuzme kompletnu naručenu robu, ili ako se:
  a) više proizvoda naručenih od strane kupca dostavljaju odvojeno, od dana preuzeća proizvoda, koji je posljednji dostavljen,
  b) dostavlja proizvod koji se sastoji od više dijelova ili komada, od dana preuzeća posljednjeg dijela ili posljednjeg komada,
  c) na temelju ugovora proizvod dostavlja više puta tijekom ograničenog vremenskog razdoblja, odo dana preuzeća prvog dostavljenog proizvoda.

 5. Kupac može odstupiti od kupoprodajnog ugovora, predmetom kojeg je kupovina robe i prije početka isticanja roka na odstupanje od ugovora.

 6. Odstupanje od ugovora kupac mora napraviti u pismenom obliku na način prema kojem je jasno da se radi o odstupanju od ugovora, ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju ili pomoću formulara, koji se nalazi u prilogu br. 1 ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta. Rok za odstupanje od ugovora se smatra ispoštovanim ako je izjava o odstupanju od ugovora ili formular poslan prodavatelju najkasnije posljednji dan roka prema ust. § 7 odj. 1 Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

 7. Odstupanje od kupoprodajnog ugovora prema prethodnoj točki ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta mora sadržavati datum odstupanja od ugovora, ime i adresu kupca, datum narudžbe i točnu specifikaciju proizvoda. Osim toga preporučamo navesti i nači na koji bi prodavatelj trebao vratiti već primljena sredstva s brojem bankovnog računa i/ili s preferiranom poštanskom adresom kupca.

 8. Ako kupac odstupi od kupoprodajnog ugovora, više neće važiti ni bilo kakav dodatni ugovor vezan za kupoprodajni ugovor, od kojeg je kupac odstupio. Od kupca nije moguće potraživati nikakve troškove vezane za otkazivanjem dodatnog ugovora osim uplate troškova navedenih u ust. § 9 odj. 3, ust. § 10 odj. 3 i 5 Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu i cijene za uslugu, ako je predmet ugovora pružanje usluge, koja je i bila pružena.

 9. Kupac je dužan, bez nepotrebnog odlaganja, no najkasnije u roku od 14 dana od dana odstupanja od kupoprodajnog ugovora poslati robu natrag na adresu sjedišta tvrtke ili ju predati prodavatelju ili osobi zaduženoj od strane prodavatelja za preuzeće robe. To ne važi, ako je predavatelj predložio, da robu preuzme osobno ili posredništvom osobe koju je time zadužio. Rok prema prvoj rečenici ove točke trgovačkih i reklamacijskih uvjeta se smatra ispoštovanim, ako je roba predana na dostavu najkasnije posljednjeg dana tog roka. 

 10. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti kompletnu naručenu robu neoštećenu, uključujući dokumentaciju, po mogućnosti u originalnom pakiranju i nekorištenu.

 11. Preporučljivo je robu osigurati. Prodavatelj ne preuzima pošiljke na pouzeće. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14 dana od dana primitka izjave o odstupanju od ugovora vratiti kupcu sve uplate, koje je od njega primio na temelju kupoprodajnog ugovora ili vezano za isti, uključujući troškove dostave, poštarinu i ostale troškove i doplatke. Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu uplate prema navedenoj točki ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta prije nego što kupac dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju, osim u slučaju da prodavatelj predloži, da robu preuzme osobno ili posredništvom treće osobe koju je zadužio za to.

 12. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju ili osobe određene od strane prodavatelja za preuzeće robe. To ne važi u slučaju da se prodavatelj slaže, da će navedene troškove podnijeti sam ili ako nije ispunio svoje dužnosti prema § 3 odj. 1 i) Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

 13. Kupac odgovara samo za smanjenje vrijednosti robe, koja je nastala kao posljedica tretmana robe, koji je izvan okvira tretmana potrebnog za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe. Potrošač ne odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako prodavatelj nije ispunio dužnost informiranja potrošača o pravu odstupanja od ugovora prema § 3 odj. 1 h) Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

 14. Prodavatelj je dužan vratiti kupcu cijenu za robu na isti način, koji je kupac upotrijebio pri svojoj uplati, ukoliko se s kupcem ne dogovori drugačije i bez uračunavanja daljnjih doplataka u tu svrhu.

 15. $ 9 Dužnosti prodavatelja kod odstupanja od ugovora

(a) Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14 dana od primitka izjave o odstupanju od ugovora, vratiti  potrošaču sve uplate, koje je od njega primio na temelju ugovora ili u svezi s ugovorom, uključujući troškove dostave ili poštarine i ostale troškove, to ne utječe na odredbu § 8 odj. 5.

(b) Prodavatelj je dužan vratiti kupcu uplate prema članku 1 na jednaki način, kojim je kupac platio. To ne utječe na pravo potrošača dogovoriti se s predavateljem na drugačijem načinu isplate, ako vezano s tim potrošaču nisu naplaćeni nikakvi daljnji troškovi.

U skladu s ust. § 7 odj. 6 Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu, kupac ne može odstupiti od ugovora predmetom kojeg je slijedeće:

  • prodaja robe proizvedene na narudžbu po mjeri potrošača ili robe predodređene za samo jednog kupca,

  • prodaja robe zatvorene u zaštitnoj ambalaži, koju nije pogodno vraćati iz higijenskih razloga ili zaštite zdravlja a čija zaštitna ambalaža je bila nakon primitka oštećena,

  • prodaja zvučnih zapisa, fotografskih zapisa, zvučno-fotografskih zapisa, knjiga ili računarskog softvera prodavanih u zaštitnoj ambalaži, ako je kupac tu ambalažu otvorio,

  • pružanje elektroničkog sadržaja drugačije nego na čvrstom mediju, ako se njegovo pružanje započelo s izričitom suglasnošću korisnika s izjavom, da je bio pravilno poučen o tome da sa suglasnošću gubi pravo na odstupanje od ugovora.

  • prodaja robe, koja je u bila tek vrijeme nakon sklapanja ugovora i preuzimanja robe kupcu montirana, složena ili korištena na takav način, da njeno vraćanje u prvotno stanje više nije moguće bez ulaganja povećanog truda i troškova, npr. sastavljeni ili rastavljeni namještaj i sl. 

 • Kupac je dužan bez nepotrebnog odlaganja ali najkasnije u roku od 14 dana od dana odstupanja od kupoprodajnog ugovora poslati robu natrag na adresu sjedišta prodavatelja ili ju predati izravno prodavatelju ili osobi zaduženoj od strane prodavatelja u tu svrhu. Troškove povrata robe prodavatelju snosi kupac. To ne važi ako je prodavatelj sam predložio, da robu preuzme osobno ili posredništvom osobe koju je za to zadužio. Rok prema prvoj rečenici ove točke ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta se smatra ispoštovanim, ako je roba predana za dostavu najkasnije posljednjeg dana roka.

 • Prodavatelj je obvezan bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14 dana od dana primitka izjave o odstupanju od ugovora vratiti kupcu sve uplate, koje je od njega primio na temelju kupoprodajnog ugovora ili vezano za njega uključujući troškove dostave, poštarine te ostalih troškova. To se ne odnosi na dodatne troškove, ako je kupac odabrao drugačiji način dostave, nego što je najjeftiniji klasični način dostave, koji nudi prodavatelj niti na troškove za dodatne usluge, ako su bili predmetom ugovora a potpuno su realizirane.

 • Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu uplate prema ovoj točki trgovačkih i reklamacijskih uvjeta prije nego što mu je natrag dostavljena roba, ili dok kupac ne dokaže slanje robe natrag prodavatelju, osim u slučaju da prodavatelj ponudi, da če robu preuzeti osobno ili posredništvom treće osobe koju je zadužio za to. 

 • Ako kupac odstupi od kupoprodajnog ugovora, svaki vezani dodatni ugovor, u svezi s ugovorom od kojeg je kupac odstupio,  također postaje nevažeći. 

 • Odredbe ovog članka trgovačkih i reklamacijskih uvjeta ne važe za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u ust. § 2 a) Zakona. U slučaju, da niste potrošač, dakle robu kupujete u okviru svog poduzetništva (o čemu svjedoči navedeni identifikacijski broj na kupnom dokumentu), nemate pravo na odstupanje, jer zakon tu mogućnost ne navodi.

 • Ako se prodavatelj i kupac nisu u kupoprodajnom ugovoru dogovorili drugačije, prodavatej je dužan dostaviti robu kupcu bez odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako prodavatelj nije ispunio tu svoju dužnost, kupac ga mora pozvati da tako učini u odgovarajućem dodatnom roku. Ako prodavatelj ne dostavi robu ni u tom odgovarajućem dodatnom roku, kupac ima pravo odstupiti od ugovora.

POUČAK O KORIŠTENJU PRAVA KUPCA NA ODSTUPANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Pravo na odstupanje od kupoprodajnog ugovora

Imate pravo odstupiti od ovog kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u toku od 14 dana. Rok na odstupanje od ugovora ističe od dana, kada Vi ili treća osoba koju odredite s iznimkom dostavljača preuzmete robu. Kod korištenja prava na odstupanje od kupoprodajnog ugovora nas informirajte o svojoj odluci odstupiti od kupoprodajnog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom polanim poštom, faksom ili e-poštom) na adresu Japitex s.r.o. Povstalecká 61 Banská Bystrica 97409 Slovačka,  email: eshop@japitex.hr, tel.br. +421 944 353 654. U ovu svrhu možete upotrijebiti formular za odstupanje od kupoprodajnog ugovora, koji se nalazi u prilogu br. 1 trgovačkih i reklamacijskih uvjeta. U slučaju interesa imate mogućnost ispuniti i poslati formular za odstupanje od kupoprodajnog ugovora ili bilo kakvu drugu jasnu izjavu o odstupanju od kupoprodajnog ugovora i elektronički posredništvom naše internet stranice [ubacite internet adresu]. Ako iskoristite  ovu mogućnost, primitak odstupanja od kupoprodajnog ugovora Vam bez odlaganja potvrđujemo e-poštom, eventualno na nekom drugom čvrstom mediju. Rok za odstupanje od kupoprodajnog ugovora je ispoštovan, ako izjavu o korištenju prava na odstupanje od kupoprodajnog ugovora pošaljete prije isteka roka za odstupanje od  kupoprodajnog ugovora.

Posljedice odstupanja od ugovora

U slučaju odstupanja od kupoprodajnog ugovora ćemo vam vratiti sve uplate, koje smo od vas primili vezano za sklapanje kupoprodajnog ugovora, pogotovo kupnu cijenu uključujući troškove za dostavu robe na Vašu adresu. To se ne odnosi na dodatne troškove, ako ste odabrali drugačiji način dostave, nego što je najjeftiniji klasični način, koji nudimo, niti na troškove dodatnih usluga, ako su bile predmetom ugovora a došlo je do realizacije istih. Uplate će Vam biti vraćene bez odlaganja a najkasnije do v 14 dana od dana, kada nam je dostavljena Vaša izjava o odstupanju od kupoprodajnog ugovora. Povrat novca će biti izvršen na isti način, koji ste upotrijebili kod Vaše uplate, ukoliko niste izričito tražili drugačiji način uplate, i to bez računanja bilo kakvih dodatnih troškova. Uplata za kupljenu robu će Vam biti poslana tek nakon dostave vraćene robe na našu adresu ili nakon primitka dokumenta koji dokazuje slanje robe na povrat, prema tome do čega prije dođe. Pošaljite nam robu natrag ili ju donesite na adresu  sjedišta tvrtke bez suvišnog odlaganja a u svakom slučaju najkasnije do 14 dana od dana korištenja prava na odstupanje od kupoprodajnog ugovora. Rok se smatra ispoštovanim, ako robu pošaljete natrag prije isteka 14 dana. Izravne troškove za povrat robe podnosite Vi kao kupac. Upozoravamo Vas, da u slučaju odstupanja od kupoprodajnog ugovora odgovarate za bilo kakvo sniženje vrijednosti robe kao posljedicu tretmana robe u vremenu od Vašeg preuzimanja do trenutka povrata iste, na drugačiji način nego je potreban za provjeru svojstva i funkcionalnosti robe.

Dobna granica

U našoj e-trgovini www.japitex.hr mogu naručivati isključivo osobe starije od 16 godina. Ukoliko je kupac mlađi od 16 godina, robu mora naručiti njegov zakonski skrbnik ili neka druga osoba starija od 16 godina.

Cjenovni uvjeti

 1. Kupna cijena proizvoda ponuđenih od strane Prodavatelja putem japitex.hr je navedena uvijek pored odabrane robe. Sve cijene za robu i usluge i svi dodatni troškovi u internet trgovini japitex.hr su ukupne uključujući PDV. Svi popusti važe do isteka zaliha ukoliko kod konkretnog proizvoda nije navedeno drugačije.

 2. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano urediti (povisiti/sniziti) cijene proizvoda navedenih na japitex.hr s tim da su nove cijene proizvoda za Kupca važeće od dana njihove objave na japitex.hr. Navedeno uređivanje cijene se ne odnosi na robu koju je Kupac naručio prije izmjene. U slučaju, da se na japitex.hr pri nekom proizvodu pojavi evidentno pogrešna cijena, npr. ako se radi o klasično dostupnoj poznatoj robi a njegova cijena se razlikuje od uobičajene, ili se zbog greške u sustavu kod proizvoda pojavi cijena 0 EUR ili 1 EUR, Prodavatelj nije dužan robu dostaviti po pogrešnoj cijeni, ali može Kupcu ponuditi dostavu proizvoda po klasičnoj cijeni. Ako se Kupac u tom slučaju ne slaže s cijenom, može odstupiti od kupoprodajnog ugovora.

 3. U slučaju većih narudžbi moguće je dogovoriti individualni popust, ovisno o količini naručene robe.

UVJETI PLAĆANJA

Uvjete plaćanja možete naći ovdje.

UVJETI DOSTAVE

 1. Cijene pojedinačnih vrsta dostave možete naći ovdje

 2. Vlasničko pravo na proizvod prelazi na Kupca nakon uplate tražene cijene i preuzimanja pošiljke.

 3. Pošiljka s robom uvijek sadrži i račun. Kod preuzimanja robe je Kupac dužan provjeriti, je li ambalaža, u kojoj je roba zapakirana, oštećen, a ako nije potpisati potvrdu o preuzeću pošiljke. U slučaju oštećenja je važno na licu mjesta napisati s dostavljačem protokol o pronađenim oštećenjima nastalim tijekom dostave. Ako Kupac preuzme robu unatoč evidentnom oštećenju ambalaže, Prodavatelj neće uvažiti eventualnu kasniju reklamaciju.

 4. Neoštećenom, neotvorenom, originalnom pošiljkom se smatra samo takva, koja nema oštećenja. Dostavljač Hrvatska pošta ili kurirska tvrtka GLS je dužna robu predati Kupcu prema stavkama te na licu mjesta napraviti zapisnik. Za tako nastalu štetu je odgovoran dostavljač. Ako pošiljka nije bila kod primopredaje oštećena, ali unatoč tome nakon raspakiranja kupac primjeti da je proizvod oštećen, bez odlaganja to javite Prodavatelju (najkasnije do 3 radna dana). Ukoliko tako ne napravite, možete oštećenje prijaviti samo u slučaju da možete dokazati, da je te greške proizvod imao već u vrijeme preuzeća.

 5. Cijene i uvjete dostave robe na teritoriju zemalja članica Europske unije možete naći ovdje.

UVJETI JAMSTVA I REKLAMACIJA

 1. Na dostavljenu robu Kupac ima jamstveni rok od 24 mjeseca. Jamstveni rok počinje isticati od dana primopredaje robe Kupcu.

 2. Uz svaki proizvod kupljen kod Prodavatelja se Kupcu dodaje i račun (dokument o kupovini robe), koji ujedno služi i kao jamstveni list.

 3. Reklamirati je moguće isključivo robu kupljenu u Prodavatelja te u potpunosti plaćenu. Prava iz odgovornosti za greške se mogu iskoristiti u sjedištu Prodavatelja ili u poslovnici drugog subjekta određenog za servis (jamstveni servis). Adrese i telefonske brojeve Kupac može naći u sekciji Kontakt na internet stranici www.japitex.hr

 4. Pri korištenju reklamacije je Kupac dužan dostaviti reklamirani proizvod u sjedište Prodavatelja. Molimo da robu dostavite čistu, mehanički neoštećenu, uključujući tražene dokumente (račun). Robu poslanu pouzećem ne preuzimamo. Preporučamo osigurati pošiljku s poslanim proizvodom. 

 5. Prodavatelj odlučuje o reklamaciji odmah a u složenijim slučajevima do 3 radna dana. U obrazloženim slučajevima, pogotovo ako to zahtjeva složenu tehničku ocjenu stanja proizvoda, najkasnije do 30 dana od dana prijave reklamacije. Nakon isteka navedenog roka ima Kupac pravo odstupiti od ugovora, ili ima pravo na promjenu proizvoda za novi komad.

 6. Svi pravom korišteni jamstveni popravci su besplatni uključujući troškove dostave popravljenog proizvoda Kupcu.

 7. Jamstvo se ne odnosi na greške, kvarove, nedostatke i oštećenja, koja su nastala kao rezultat korištenja, trošenja, neispravnog korištenja ili lošeg tretmana robe od strane kupca.

 8. O rezultatu reklamacije će Kupac biti informirani neposredno nakon završetka reklamacijskog procesa telefonski a ujedno će mu biti poslan i reklamacijski protokol putem e-pošte eventualno poštou preporučeno.

Reklamacijski formular možete naći ovdje

OSOBNI PODACI I NJIHOVA ZAŠTITA

 1. Ugovorene strane su postigle dogovor da Kupac, u slučaju da je fizička osoba, je dužan Prodavatelju u narudžbi pružiti svoje ime i prezime, adresu prebivališta uključujući poštanski broj, broj telefona i adresu e-pošte.

 2. Ugovorene strane su postigle dogovor, da Kupac, u slučaju da je pravna osoba, je dužan Prodavatelju u narudžbi pružiti trgovački naziv poduzeća, adresu sjedišta ukljućujući poštanski broj, OIB, porezni broj, broj telefona i adresu e-pošte.

 3. Kupac može bilo kada prekontrolirati i promijeniti pružene osobne podatke, kao i otkazati svoju registraciju nakon prijave na internet stranici e-trgovine u sekciji Moj račun.

 4. Prodavatelj ovim objavljuje Kupcu, da u skladu s ust. § 10 odj. 3. b) zakona br. 122/2013 Z.z. o zaštiti osobnih podataka te o izmjeni nekih zakona kako je dopunjeno (dalje u tekstu samo ZoZOP) prodavatelj kao i operater će u procesu sklapanja kupoprodajnog ugovora obraditi osobne podatke kupca bez njegove izričite suglasnosti kao dotične osobe, pošto će obrada osobnih podataka Kupca biti izvršena od strane Prodavatelja na temelju predugovornih odnosa s kupcem a obrada osobnih podataka kupca je neizbježna za ispunjenje kupoprodajnog ugovora, u kojoj kupac nastupa kao jedna od ugovornih strana.

 5. Kupac može označavanjem odgovarajućeg polja rije slanja narudžbe iskazati svoju suglasnost u skladu s ust. § 11 odj. 1 zakona, kako bi prodavatelj obradio i spremio njegove osobne podatke, pogotovo više navedene i/ili te koji su potrebni za aktivnosti prodavatelja vezano za slanje informacija o novim proizvodima, popustima i akcijama na ponuđene proizvode, te ih obradio u svim svojim informatičkim sustavima, vezanih za slanje informacija o novim proizvodima, popustima i akcijama na ponuđene proizvode.

 6. Prodavatelj se obvezuje, da će osobne podatke kupca tretirati u skladu s važećim pravnim propisima EU.

 7. Prodavatelj izjavljuje, da će u skladu s ust. § 6 odj. 2. c) ZoZOP osobne podatke dobijati isključivo u svrhe navedene u ovim trgovačkim i reklamacijskim uvjetima.

 8. Prodavatelj izjavljuje, da će u skladu s ust. § 6 odj. 2. e) ZoZOP osobne podatke dobijati u druge svrhe, kako su navedene u ovim trgovačkim i reklamacijskim uvjetima osobno te će osigurati, da će se osobni podaci obrađivati i koristiti isključivo na način, koji odgovara svrsi, za koju su bili skupljani te ih neće spajati s osobnim podacima, koji su dobiveni u druge svrhe.

 9. Kupac dodjeljuje prodavatelju suglasnost prema točki 9.5 ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta na određeno vrijeme do ispunjavanja svrhe obrade osobnih podataka kupca. Pordavatelj nakon ispunjenja svrhe obrade osigura bez odlaganja likvidiranje osobnih podataka kupca. Suglasnost s obradom osobnih podataka Kupac može bilo kada otkazati pismenim putem. Suglasnost prestaje biti važeća u roku od 1 mjeseca nakon primitka otkaza suglasnosti kupca prodavatelju.

 10. Kupac će prije slanja narudžbe biti upozoren, da označavanjem polja potvrditi, da mu je prodavatelj na dovoljan, razumljiv i nezamjenjiv način objavio:
  a) svoje identifikacijske podatke, koji su navedeni u čl. 1. ovih trgovačkih i reklamacijskih uvjeta,
  b) identifikacijske podatke treće strane, tj. tvrtke, koja će dostaviti kupcu naručenu robu na način, da su ti podaci navedeni u prihvaćanju,
  c) svrhu obrade osobnih podataka kojim je sklapanje kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca,
  d) da će obraditi osobne podatke kupca i to ime i prezime, adresu prebivališta uključujući poštanski broj, broj telefona i adresu e-pošte, ako je kupac fizička osoba a trgovački naziv, adresu sjedišta ukljućujući poštanski broj, OIB, broj telefona te adresu e-pošte, ako je kupac pravna osoba,
  e) da je kupac dužan pružiti zatražene podatke,

 11. Prodavatelj izjavljuje, da će osobne podatke obrađivati u skladu s etičkim kodeksima te će na način koji je u skladu s  ZoZOP i ostalim općim obveznim pravnim propisima te ih neće obliaziti. Prodavatelj izjavljuje, da suglasnost dotične osobe neće iznuđivati niti uvjetovati pod prijetnjom otkazivanja ugovornog odnosa, usluge, robe ili ustanovljenih dužnosti prodavatelja.

 12. Kupac ima pravo, na temelju pismenog zahtjeva, od prodavatelja tražiti:
  a) potvrdu, jesu li ili nisu obrađeni njegovi osobni podaci,
  b) svrhu obrade osobnih podataka,
  c) u općenito razumljivom obliku informacije o obradi svojih osobnih podataka u informacijskom sustavu te o njihovom stanju u slijedećem opsegu:
  i) identifikacijski podaci prodavatelja i zastupnika prodavatelja, ako je imenovan,
  ii) identifikacijski podaci posrednika; to ne važi u slučaju da prodavatelj, kod dobijanja osobnih podataka ne postupa prema § 8 ZoZOP,
  d) u općenito razumljivom obliku točne informacije o izvoru, iz kojeg je dobio njegove osobne podatke na obradu,
  e) u općenito razumljivom obliku preslik njegovih osobnih podataka koji su predmet obrade,
  f) dodatne informacije, koje su s obzirom na sve okolnosti i uvjete obrade osobnih podataka potrebni kupcu za jamčenje njegovih prava i zakonom zaštićenih interesa i to u izričitom opsegu
  i) pouka o dobrovoljnosti ili dužnosti pružanja osobnih podataka; ako prodavatelj prikuplja osobne podatke kupca na temelju suglasnosti kupca prema § 11 ZoZOP, objavi i vrijeme koliko važi suglasnost, te kako dužnost kupca pružiti osobne podatke proizlazi izravno iz izvršnog pravno obveznog akta Europske unije, međunarodnog ugovora, kojim je Republika Slovačka  vezana, ili zakona, prodavatelj objavljuje kupcu pravni temelj, koji
  mu tu obvezu određuje, te ga upozori o posljedicama odbijanja pružanja osobnih podataka,
  ii) informacije o trećim stranama, ako se pretpostavlja ili je jasno, da će im osobni podaci biti pruženi,
  iii) krug primatelja, ako se pretpostzavlja ili je jasno, da će im osobni podaci biti pristupni,
  iv) oblik objave, ako će osobni podaci biti objavljeni,
  v) države trećeg svijeta, ako se pretpostavlja ili je jasno, da će se u te države izvršiti prijenos osobnih podataka,
  g) ispravak njegovih netočnih, nepotpunih ili neaktualnih osobnih podataka, koje su predmet obrade,
  h) likvidaciju njegovih osobnih podataka, ako je ispunjena svrha njihove obrade; ako su predmet obrade službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke, može zatražiti povrat istih,
  i) likvidaciju njegovih osobnih podataka, koji su predmet obrade, ako je bio prekršen ZoZOP ili neki drugi važeći pravni propis EU.

 13. Kupac na temelju besplatnog pismenog zahtjeva ima pravo žaliti se prodavatelju na slijedeće:
  a) obradu osobnih podataka, o kojima pretpostavlja, da su ili će biti obrađene u svrhu izravnog marketinga bez njegove suglasnosti te zatražiti likvidaciju istih,
  b) korištenje osobnih podataka navedenih u § 10 odj. 3.d) na svrhu izravnog marketinga putem pošte, ili
  c) pružanje osobnih podataka navedenih u  § 10 odj. 3. d) na svrhu izravnog marketinga.

 14. Kupac na temelju besplatnog pismenog zahtjeva  ima pravo žaliti se prodavatelju zbog obrade osobnih podataka u slučajevima prema § 10 odj. 3. a), e), f) ili g) ZoZOP s navođenjem realnih razloga ili pružanjem dokaza o neovlaštenom zadiranju u njegova prava i pravom štićene interese, koji su ili mogu biti u konkretnom slučaju ovom obradom podataka prekršeni; ako tome ne brane zakonski razlozi te se dokaže, da je prigovor kupca obrazložen, prodavatelj je dužan osobne podatke, na čiju obradu je kupac uložio prigovor, bez odlaganja blokirati i likvidirati odmah, čim mu to okolnosti omoguće.

 15. Kupac na temelju pismenog zahtjeva ili osobno, ako se slučaj ne može odložiti, ima pravo u prodavatelja bilo kada uložiti prigovor te se ne prilagoditi odluci prodavatelja, koja bi za njega značila kršenje zakona ili bi imala značajan utjecaj na to, ako se takva odluka izda izričito na temelju automatizirane operacije obrade njegovih osobnih podataka. Kupac ima pravo zatražiti od prodavatelja preispitivanje donesenog rješenja različitom metodom od automatiziranog oblika obrade, a prodavatelj je dužan ispoštovati zahtjev kupca, i to na način, da ključni zadatak pri preispitivanju odluke ima autorizirana osoba; o načinu preispitivanja i rezultatu prodavatelj mora obavijestiti kupca u roku prem odj. 9.18. ovih Trgovačkih uvjeta. Kupac nema pravo na gore navedeno samo u slučaju, da je tako ustanovljeno u odgovarajućem zakonu, u kojem su uređene mjere za osiguravanje obrazloženih interesa kupca, ili ako u okviru predugovornog odnosa ili tijekom postojanja ugovornog odnosa je prodavatelj napravio odluku, kojom je izašao u susret zahtjevu kupca, ili ako je prodavatelj na temelju ugovora donio druge mjere za osiguravanje prihvatljivih interesa kupca.

 16. Ak kupac iskoristi svoje pravo pismenim putem a iz sadržaja njegovog zahtjeva je jasno da koristi svoje pravo, zahtjev se smatra danim, prema ovom zakonu; zahjtev poslan elektroničkom poštom ili faksom kupac dostavlja pismenim putem najkasnije do 3 dana.

 17. Kupac u slučaju osnovane sumnje, da se njegovi osobni podaci jeho osobné údaje sa neovlašteno obrađuju, može poslati prijavu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ako kupac nema punu kompetenciju za pravne akte, njegova prava može primijeniti zakonski zastupnik.

 18. Prodavatelj je dužan pismeno riješiti  zahtjev kupca, prema ovom čl. trgovačkih i reklamacijskih uvjeta, eventualno udovoljiti zahtjevima kupca prema ZoZOP te ga pismeno obavijestiti najkasnije do 30 dana od dana primitka zahtjeva.

 19. Ograničenje prava kupca prema § 28 odj. 2 ZoZOP prodavatelj mora bez odlaganja pismeno obavijestiti dotičnu osobu i Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 20. Prodavatelj ovim obavještava kupca, da u skladu s ust. § 15 odj. 1. e) točka 3 i točka 4 ZoZOP se pri obradi osobnih podataka pretpostavlja, da su osobni podaci kupca pruženi ili je omogućen njihov pristup slijedećim trećim stranama, eventualno krugu primatelja: kurirska tvrtka GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovačka IČO 36624942, Hrvatska pošta

 21. Osobama mlađim od 16 godina je strogo zabranjeno navoditi svoje osobne podatke u našoj e-trgovini.

Okolnosti koje isključuju odgovornost za nemogućnost ispunjavanja

Nijedna Ugovorna strana ne snosi odgovornost za nemogućnost ispunjavanja u slučaju nastanka više sile.

Za događaj pod utjecajem više sile se smatra takav događaj, koji Ugovorne strane nisu mogli predvidjeti niti ga spriječiti unatoč najvećoj mogućoj stručnoj stručnoj brigi, događaj koji ne zavisi od njih, pije svega rat, revolucija, štrajk, prirodne katastrofe, izmjene zakona i ostalo.

U slučaju, da nastane situacija iz točke 2, Ugovorne strane su dužne informirati drugu stranu bez odlaganja.

NADZORNO TIJELO

Slovačka trgovačka inspekcija, Inspektorat SOI županije Banska Bystrica,

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,

tel.: 048/412 49 69, email: bb@soi.sk

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA 

 1. Ukoliko potrošač nije zadovoljan s načinom, na koji je prodavatelj riješio njegovu reklamaciju ili ako sumnja, da je prodavatelj prekršio njegova prava, kupac ima mogućnost obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za promjenu. Ako prodavatelj zahtjev za promjenu odbije ili na njega ne odgovori do 30 dana od dana slanja zahtjeva, potrošač ima u skladu sa § 12 zakona br. 391/2015 Z.z. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te prema izmjenama i dopunama nekih zakona, pravo dati zahtjev za alternativno rješavanje svog spora. Odgovornim subjekt za alternativno rješenje  potrošačkih sporova s operatorom e-trgovine je Slovačka trgovačka inspekcija (www.soi.sk) ili neka druga odgovarajuća pravna osoba, zapisana u spisku subjekata alternativnog rješavanja sporova, pod vodstvom Ministarstva pravosuđa republike Slovačke. (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), s tim da potrošač ima pravo izbora, kojemu od navedenih subjekata alternativnog rješavanja potrošačkih sporova će se obratiti. Potrošač ujedno može za slanje prijedloga za alternativno rješenje svog spora upotrijebiti  on-line platformu za rješavanje sporova, koja je dostupna na stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacije o doplatcima za slanje zahtjeva, potrošač može naći na  internet stranicama konkretnog subjekta alternativnog rješavanja spora.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Kod kupovine na japitex.sk se pretpostavlja od strane Kupca znanje tehničkih mogućnosti Interneta te spremnost na eventualne tehničke probleme.

 2. Prodavatelj ne odgovara za štete koje nastanu lošim spajanjem na japitex.hr Zaštita samog računala, eventulano informacija koje se nalaze u računalu su dužnost Kupca.

 3. Prodavatelj upozorava, da informacije navedene na japitex.sk mogu biti aktualizirane bez prethodnog upozorenja.

 4. Prodavatelj ne snosi odgovornost prema drugoj strani za izravne, neizravne ili izvanredne štete, prouzročene korištenjem informacija sa japitex.hr

 5. Prodavatelj može bilo kada, bez prethodnog upozorenja promijeniti proizvode navedene na japitex.hr.

 6. Prodavatelj zadržava pravo ove Opće uvjete bilo kada promijeniti i/ili dopuniti. Izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu od datuma njihove objave na japitex.hr

 7. Ugovorne strane su se dogovorile, da svi sporovi, koji između njih nastanu, poteknu iz pravnih odnosa na temelju ugovora ili vezanih ugovora, uključujući sporove o valjanost, tumačenje i prestanak valjanosti ovog ugovora, će se najprije rješavati dogovornim oblikom.

 8. Kupac će prije slanja narudžbe, biti pozvan, da označavanjem odgovarajućeg polja potvrdi, da je upoznat s ovim općim trgovačkim uvjetima, da je u potpunosti razumio njihov sadržaj, te da daje suglasnost s njima.

 9. Kupac i prodavatelj su se dogovorili, da potpuno prihvaćaju elektronički oblik komunikacije, pogotovo posredništvom elektroničke pošte i internet mreže kao važeću i obaveznu za obje ugovorene strane. Elektronički oblik komunikacije nije prihvatljiv u slučaju odstupanja od kupoprodajnog ugovora.

 10. Kupac je slanjem narudžbe potvrdio, da je ove opće trgovačke uvjete pročitao te ih prihvaća u cijelom opsegu. Bez obzira na ostale odredbe ovih trgovačkih uvjeta, prodavatelj ne odgovara kupcu izgubljenu dobit, gubitak šansi i nikakve ostale izravne ili neizravne gubitke kao posljedicu nemara, kršenja kupoprodajnog ugovora ili posljedice prouzročene na neki drugi  način. U slučaju, da se neke odredbe ovih Općih prava i Uvjeta putem kompetentnih organa Republike Slovačke pokažu kao nevažeće ili neprovedive, i to u cijelini ili djelomice, valjanost i provedivost ostalih odredbi Općih prava i Uvjeta te ostali dijelovi udgovarajućih odredbi Općih prava i Uvjeta time ostaju nepromijenjeni.

 11. Opći uvjeti su važeće prema navedenom na internet stranici Prodavatelja na dan slanja elektroničkog formulara s narudžbom osim ako je među objema stranama izričito dogovoreno drugačije.

Opči uvjeti stupaju na snagu i važe od dana 1.3.2018. Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti opće trgovačke uvjete i bez prethodnog upozorenja.

Prijavite se za newsletter te dobijte popust od 5 eur

Nikada ne propustite ponudu. Prijavite se u newsletter i dobijte popust u visini od 5 €, koji važi za prvu kupovinu u vrijednosti od 70 €

×
Pretražujemo